องค์ประกอบของพระรัตนตรัย

prarattatai1

องค์ประกอบของพระรัตนตรัย

๑. พระสัมมาสัมพุทธ คือ พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วและได้เทศนาธรรมสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตาม

๒. พระธรรม คือ คำสอน หรือ พระไตรปิฎก ประกอบด้วย
พระวินัยปิฎก หรือ ธรรมหมวดระเบียบวินัยของศาสนิก สิกขาบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภิกษุสงฆ์
พระสุตตันตปิฎก หรือ ธรรมหมวดพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ตรัสแก่ภิกษุสงฆ์และบุคคลต่าง ๆ ตามวาระและโอกาส เป็นรูปคำสนทนาบ้าง คำบรรยายบ้าง และ
พระอภิธรรมปิฎก หรือ ธรรมหมวดวิธีปฏิบัติจิต ว่าด้วยหลักธรรมต่าง ๆ ที่อธิบายในแง่วิชาการล้วน ๆ
ไม่เกี่ยวด้วยบุคคลหรือ เหตุการณ์ เป็นหลักธรรมที่ละเอียดลึกซึ้ง

๓. พระสงฆ์ หรือ สงฺฆ ในภาษาบาลี แปลว่า หมู่ เช่นในคำว่าภิกษุสงฆ์ แปลว่า หมู่ภิกษุ
ใช้ในความหมายว่าภิกษุทั้งปวงก็ได้ คือ บุคคลที่เรียกว่า พระสาวก หรือ สาวกของพระพุทธเจ้า
ผู้ซึ่งฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แล้วเลื่อมใส สละเรือนออกบวช ถือวัตร ปฏิบัติ ตามพระธรรมวินัย
ที่พระบรมศาสดาสั่งสอนและกำหนดไว้ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ในทางพระพุทธศาสนาแบ่งพระสงฆ์ออกเป็น ๒ ประเภท คือ สมมติสงฆ์ และพระอริยสงฆ์
สมมติสงฆ์ คือ สงฆ์โดยทั่วไปที่เป็นหมู่ของภิกษุ เรียกว่าพระสงฆ์ หรือสมมติสงฆ์ สงฆ์โดยสมมติ
เพราะว่าเป็นภิกษุตามพระวินัยด้วยวิธีอุปสมบทรับรองกันว่าเป็นอุปสัมบันหรือเป็นภิกษุขึ้น
เมื่อภิกษุหลายรูปมาประชุมกันกระทำกิจของสงฆ์ก็เรียกว่า สงฆ์
พระอริยสงฆ์ หมู่ภิกษุชนที่ได้ฟังเสียงซึ่งออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าหรือได้ปฏิบัติตามธรรมะได้ความรู้พระธรรม คือ ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน จนถึงได้บรรลุโลกุตตรธรรม
หรือธรรมะที่อยู่เหนือโลกตามพระพุทธเจ้า

ซึ่งพระอริยสงฆ์คือคู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ ๘ บุรุษ ได้แก่คู่ มรรค ผล

๐ พระโสดาบัน ๑ คู่ ๒ บุรุษ คือ พระโสดาปฏิมรรค ๑ พระโสดาปฏิผล ๑
๐ พระสกทาคามิ ๑ คู่ ๒ บุรุษ คือ พระสกทาคามิมรรค ๑ พระสกทาคามิผล ๑
๐ พระอนาคามิ ๑ คู่ ๒ บุรุษ คือ พระอนาคามิมรรค ๑ พระอนาคามิผล ๑
๐ พระอรหันต์ ๑ คู่ ๒ บุรุษ คือ พระอรหัตมรรค ๑ พระอรหัตผล ๑

การทำสมาธิจุดประสงค์ก็คือพลังจิต

ที่จริงแล้วนั้น การทำสมาธิจุดประสงค์ก็คือพลังจิต เมื่อเราได้พลังจิตเท่ากับว่าเราได้กุศล ได้บุญ ได้บารมีได้วาสนาหรือเรียกว่าเต็มพร้อม เมื่อพลังจิตเหล่านี้เติบโตขึ้นตามลำดับ คือพลังจิตที่เกิดขึ้นจากสมาธิจะไม่มีการสูญเสียแม้ว่าจะตายจากชาตินี้ไปอีกชาติหนึ่ง สมาธิเหล่านี้ก็ไม่มีการสูญเสีย จะเป็นนิสัยปัจจัยต่อไปอีก คือ ติดตามเราไปตลอด จนกระทั่งพลังจิตแก่กล้าขึ้นมา และ บำเพ็ญวิปัสสนาดังกล่าวแล้ว เราก็สามารถบรรลุธรรมได้ในเมื่อเรามี ความขยันหมั่นเพียร
หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร

ไม่รู้จักทำบุญกับพ่อกับแม่ก็ไม่มีความหมาย

ใครจะทำบุญสุนทาน ใครจะทำอะไร ใครจะให้อะไรแก่ใคร ควรจะคิดถึงพ่อถึงแม่เป็นอันดับหนึ่ง อย่าปล่อยให้พ่อแม่ต้องลำบากยากเข็ญ

ไปทำบุญแต่ที่อื่นไม่รู้จักทำบุญกับพ่อกับแม่ก็ไม่มีความหมายเพราะเราเป็นผู้แล้งน้ำใจต่อพ่อต่อแม่ ขาดความกตัญญูกตเวที

ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานให้เกิดคุณงามความดี คนที่จะรู้จักว่าผู้อื่นดีได้ก็ต้องรู้จักว่าพ่อแม่ตัวเองดีกว่าใครทั้งหมด

พ่อแม่ถึงจะเป็นขี้เหล้าเมายาเล่นการพนันเป็นนักเลงโต

ศักดิ์ศรีของความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังมีอยู่โดยสมบูรณ์ ไม่ขาดตกบกพร่อง

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา

เหตุเกิดในวงการกรรมฐาน พระไพศาล วิสาโล

ในอดีตนั้นถือกันว่าสมาธิภาวนา หรือการทำกรรมฐานเป็นเรื่องของสงฆ์ ส่วนฆราวาสนั้นปฏิบัติธรรม ด้วยการให้ทานและรักษาศีลก็พอแล้ว แม้จนทุกวันนี้เราก็ยังเห็นฆราวาสเข้าวัดเพื่อ “ทำบุญ” เป็นส่วนใหญ่ แต่แบบแผนดังกล่าวดูเหมือนจะจำกัดเฉพาะชาวพุทธไทย เอกลักษณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ชัด เมื่อไปเยือนวัดในยุโรปหรืออเมริกา ที่มีชาวพุทธหลายเชื้อชาติ ให้ความศรัทธานับถือ ในขณะที่ชาวพุทธไทย นิยมมาถวายอาหารแก่พระสงฆ์ (แล้วก็ลากลับ) ชาวพุทธชาติอื่นโดยเฉพาะชาติตะวันตก กลับสนใจฟังธรรมะและทำสมาธิกันอย่างจริงจัง
Continue reading

Study Abroad in Australia at Central Plaza Suratthani by อ.สมนึก ชูสุวรรณ

ACE_082
แนะนำหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะสั้น-ยาว ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดย Ace world education
http://www.aceworldedu.com

การรู้จักวางใจให้เป็นกลาง

การรู้จักวางใจให้เป็นกลาง คือไม่เพลิดเพลินยินดีเมื่อประสบสิ่งที่พอใจ และไม่รังเกียจผลักไสเมื่อประสบสิ่งที่ไม่พอใจ ภาษาโบราณเขาเรียกว่า ไม่ยินดีไม่ยินร้าย ใจที่วางไว้เป็นกลางๆ นี้แหละคืองานของสติ

ถ้าเราทำใจแบบนี้ได้ ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเรา ใจเราก็เป็นปกติได้ ไม่หวั่นไหว หรือฟูแฟบ แม้มีทุกข์มากระทบก็ไม่กระเทือนถึงใจ

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล