เหตุเกิดในวงการกรรมฐาน พระไพศาล วิสาโล

ในอดีตนั้นถือกันว่าสมาธิภาวนา หรือการทำกรรมฐานเป็นเรื่องของสงฆ์ ส่วนฆราวาสนั้นปฏิบัติธรรม ด้วยการให้ทานและรักษาศีลก็พอแล้ว แม้จนทุกวันนี้เราก็ยังเห็นฆราวาสเข้าวัดเพื่อ “ทำบุญ” เป็นส่วนใหญ่ แต่แบบแผนดังกล่าวดูเหมือนจะจำกัดเฉพาะชาวพุทธไทย เอกลักษณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ชัด เมื่อไปเยือนวัดในยุโรปหรืออเมริกา ที่มีชาวพุทธหลายเชื้อชาติ ให้ความศรัทธานับถือ ในขณะที่ชาวพุทธไทย นิยมมาถวายอาหารแก่พระสงฆ์ (แล้วก็ลากลับ) ชาวพุทธชาติอื่นโดยเฉพาะชาติตะวันตก กลับสนใจฟังธรรมะและทำสมาธิกันอย่างจริงจัง
Continue reading

Study Abroad in Australia at Central Plaza Suratthani by อ.สมนึก ชูสุวรรณ

ACE_082
แนะนำหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะสั้น-ยาว ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดย Ace world education
http://www.aceworldedu.com