องค์ประกอบของพระรัตนตรัย

prarattatai1

องค์ประกอบของพระรัตนตรัย

๑. พระสัมมาสัมพุทธ คือ พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วและได้เทศนาธรรมสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตาม

๒. พระธรรม คือ คำสอน หรือ พระไตรปิฎก ประกอบด้วย
พระวินัยปิฎก หรือ ธรรมหมวดระเบียบวินัยของศาสนิก สิกขาบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภิกษุสงฆ์
พระสุตตันตปิฎก หรือ ธรรมหมวดพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ตรัสแก่ภิกษุสงฆ์และบุคคลต่าง ๆ ตามวาระและโอกาส เป็นรูปคำสนทนาบ้าง คำบรรยายบ้าง และ
พระอภิธรรมปิฎก หรือ ธรรมหมวดวิธีปฏิบัติจิต ว่าด้วยหลักธรรมต่าง ๆ ที่อธิบายในแง่วิชาการล้วน ๆ
ไม่เกี่ยวด้วยบุคคลหรือ เหตุการณ์ เป็นหลักธรรมที่ละเอียดลึกซึ้ง

๓. พระสงฆ์ หรือ สงฺฆ ในภาษาบาลี แปลว่า หมู่ เช่นในคำว่าภิกษุสงฆ์ แปลว่า หมู่ภิกษุ
ใช้ในความหมายว่าภิกษุทั้งปวงก็ได้ คือ บุคคลที่เรียกว่า พระสาวก หรือ สาวกของพระพุทธเจ้า
ผู้ซึ่งฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แล้วเลื่อมใส สละเรือนออกบวช ถือวัตร ปฏิบัติ ตามพระธรรมวินัย
ที่พระบรมศาสดาสั่งสอนและกำหนดไว้ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ในทางพระพุทธศาสนาแบ่งพระสงฆ์ออกเป็น ๒ ประเภท คือ สมมติสงฆ์ และพระอริยสงฆ์
สมมติสงฆ์ คือ สงฆ์โดยทั่วไปที่เป็นหมู่ของภิกษุ เรียกว่าพระสงฆ์ หรือสมมติสงฆ์ สงฆ์โดยสมมติ
เพราะว่าเป็นภิกษุตามพระวินัยด้วยวิธีอุปสมบทรับรองกันว่าเป็นอุปสัมบันหรือเป็นภิกษุขึ้น
เมื่อภิกษุหลายรูปมาประชุมกันกระทำกิจของสงฆ์ก็เรียกว่า สงฆ์
พระอริยสงฆ์ หมู่ภิกษุชนที่ได้ฟังเสียงซึ่งออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าหรือได้ปฏิบัติตามธรรมะได้ความรู้พระธรรม คือ ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน จนถึงได้บรรลุโลกุตตรธรรม
หรือธรรมะที่อยู่เหนือโลกตามพระพุทธเจ้า

ซึ่งพระอริยสงฆ์คือคู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ ๘ บุรุษ ได้แก่คู่ มรรค ผล

๐ พระโสดาบัน ๑ คู่ ๒ บุรุษ คือ พระโสดาปฏิมรรค ๑ พระโสดาปฏิผล ๑
๐ พระสกทาคามิ ๑ คู่ ๒ บุรุษ คือ พระสกทาคามิมรรค ๑ พระสกทาคามิผล ๑
๐ พระอนาคามิ ๑ คู่ ๒ บุรุษ คือ พระอนาคามิมรรค ๑ พระอนาคามิผล ๑
๐ พระอรหันต์ ๑ คู่ ๒ บุรุษ คือ พระอรหัตมรรค ๑ พระอรหัตผล ๑

การทำสมาธิจุดประสงค์ก็คือพลังจิต

ที่จริงแล้วนั้น การทำสมาธิจุดประสงค์ก็คือพลังจิต เมื่อเราได้พลังจิตเท่ากับว่าเราได้กุศล ได้บุญ ได้บารมีได้วาสนาหรือเรียกว่าเต็มพร้อม เมื่อพลังจิตเหล่านี้เติบโตขึ้นตามลำดับ คือพลังจิตที่เกิดขึ้นจากสมาธิจะไม่มีการสูญเสียแม้ว่าจะตายจากชาตินี้ไปอีกชาติหนึ่ง สมาธิเหล่านี้ก็ไม่มีการสูญเสีย จะเป็นนิสัยปัจจัยต่อไปอีก คือ ติดตามเราไปตลอด จนกระทั่งพลังจิตแก่กล้าขึ้นมา และ บำเพ็ญวิปัสสนาดังกล่าวแล้ว เราก็สามารถบรรลุธรรมได้ในเมื่อเรามี ความขยันหมั่นเพียร
หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร

ไม่รู้จักทำบุญกับพ่อกับแม่ก็ไม่มีความหมาย

ใครจะทำบุญสุนทาน ใครจะทำอะไร ใครจะให้อะไรแก่ใคร ควรจะคิดถึงพ่อถึงแม่เป็นอันดับหนึ่ง อย่าปล่อยให้พ่อแม่ต้องลำบากยากเข็ญ

ไปทำบุญแต่ที่อื่นไม่รู้จักทำบุญกับพ่อกับแม่ก็ไม่มีความหมายเพราะเราเป็นผู้แล้งน้ำใจต่อพ่อต่อแม่ ขาดความกตัญญูกตเวที

ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานให้เกิดคุณงามความดี คนที่จะรู้จักว่าผู้อื่นดีได้ก็ต้องรู้จักว่าพ่อแม่ตัวเองดีกว่าใครทั้งหมด

พ่อแม่ถึงจะเป็นขี้เหล้าเมายาเล่นการพนันเป็นนักเลงโต

ศักดิ์ศรีของความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังมีอยู่โดยสมบูรณ์ ไม่ขาดตกบกพร่อง

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา

การรู้จักวางใจให้เป็นกลาง

การรู้จักวางใจให้เป็นกลาง คือไม่เพลิดเพลินยินดีเมื่อประสบสิ่งที่พอใจ และไม่รังเกียจผลักไสเมื่อประสบสิ่งที่ไม่พอใจ ภาษาโบราณเขาเรียกว่า ไม่ยินดีไม่ยินร้าย ใจที่วางไว้เป็นกลางๆ นี้แหละคืองานของสติ

ถ้าเราทำใจแบบนี้ได้ ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเรา ใจเราก็เป็นปกติได้ ไม่หวั่นไหว หรือฟูแฟบ แม้มีทุกข์มากระทบก็ไม่กระเทือนถึงใจ

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล