องค์ประกอบของพระรัตนตรัย

prarattatai1

องค์ประกอบของพระรัตนตรัย

๑. พระสัมมาสัมพุทธ คือ พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วและได้เทศนาธรรมสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตาม

๒. พระธรรม คือ คำสอน หรือ พระไตรปิฎก ประกอบด้วย
พระวินัยปิฎก หรือ ธรรมหมวดระเบียบวินัยของศาสนิก สิกขาบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภิกษุสงฆ์
พระสุตตันตปิฎก หรือ ธรรมหมวดพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ตรัสแก่ภิกษุสงฆ์และบุคคลต่าง ๆ ตามวาระและโอกาส เป็นรูปคำสนทนาบ้าง คำบรรยายบ้าง และ
พระอภิธรรมปิฎก หรือ ธรรมหมวดวิธีปฏิบัติจิต ว่าด้วยหลักธรรมต่าง ๆ ที่อธิบายในแง่วิชาการล้วน ๆ
ไม่เกี่ยวด้วยบุคคลหรือ เหตุการณ์ เป็นหลักธรรมที่ละเอียดลึกซึ้ง

๓. พระสงฆ์ หรือ สงฺฆ ในภาษาบาลี แปลว่า หมู่ เช่นในคำว่าภิกษุสงฆ์ แปลว่า หมู่ภิกษุ
ใช้ในความหมายว่าภิกษุทั้งปวงก็ได้ คือ บุคคลที่เรียกว่า พระสาวก หรือ สาวกของพระพุทธเจ้า
ผู้ซึ่งฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แล้วเลื่อมใส สละเรือนออกบวช ถือวัตร ปฏิบัติ ตามพระธรรมวินัย
ที่พระบรมศาสดาสั่งสอนและกำหนดไว้ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ในทางพระพุทธศาสนาแบ่งพระสงฆ์ออกเป็น ๒ ประเภท คือ สมมติสงฆ์ และพระอริยสงฆ์
สมมติสงฆ์ คือ สงฆ์โดยทั่วไปที่เป็นหมู่ของภิกษุ เรียกว่าพระสงฆ์ หรือสมมติสงฆ์ สงฆ์โดยสมมติ
เพราะว่าเป็นภิกษุตามพระวินัยด้วยวิธีอุปสมบทรับรองกันว่าเป็นอุปสัมบันหรือเป็นภิกษุขึ้น
เมื่อภิกษุหลายรูปมาประชุมกันกระทำกิจของสงฆ์ก็เรียกว่า สงฆ์
พระอริยสงฆ์ หมู่ภิกษุชนที่ได้ฟังเสียงซึ่งออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าหรือได้ปฏิบัติตามธรรมะได้ความรู้พระธรรม คือ ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน จนถึงได้บรรลุโลกุตตรธรรม
หรือธรรมะที่อยู่เหนือโลกตามพระพุทธเจ้า

ซึ่งพระอริยสงฆ์คือคู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ ๘ บุรุษ ได้แก่คู่ มรรค ผล

๐ พระโสดาบัน ๑ คู่ ๒ บุรุษ คือ พระโสดาปฏิมรรค ๑ พระโสดาปฏิผล ๑
๐ พระสกทาคามิ ๑ คู่ ๒ บุรุษ คือ พระสกทาคามิมรรค ๑ พระสกทาคามิผล ๑
๐ พระอนาคามิ ๑ คู่ ๒ บุรุษ คือ พระอนาคามิมรรค ๑ พระอนาคามิผล ๑
๐ พระอรหันต์ ๑ คู่ ๒ บุรุษ คือ พระอรหัตมรรค ๑ พระอรหัตผล ๑

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>